Dawniej i dziś

Dawniej ludzie zakładali osady, aby zapewnić sobie bez­pieczeńst­wo. Osa­da stanow­iła ochronę przed drapieżnika­mi. Poma­gała staw­ić czoła wro­go nastaw­ionym przy­byszom. Chroniła przed nieobliczal­ną przy­rodą.

Świat od tamtego cza­su uległ zmi­an­ie. Ale nie ludzie. Nasze potrze­by cały czas są podobne.Chcemy żyć bez­piecznie wygod­nie i spoko­jnie. Osa­da Tarp­no to odpowiedź na te potrze­by.

Przestrzeń zapro­jek­towana z myślą
o Twoich potrze­bach

Atuty inwestycji

 • Bezczyn­szowe
 • Osiedle przy jeziorze Tarp­no,
  a jed­nocześnie blisko cen­trum
 • Bez­piecz­na okoli­ca
 • Ogrod­zony teren z bramą na pilota
 • Mieszka­nia i domy już gotowe,
  zakup bez finan­sowego ryzy­ka
 • 5‑letnia gwaranc­ja
 • Miejs­ca rekrea­cyjne

Two­je nowe życie może zacząć sie tutaj. Staw­iamy na jakość, budu­je­my z nowoczes­nych i eko­log­icznych mate­ri­ałów posi­ada­ją­cych cer­ty­fikaty. Zatrud­ni­amy sprawd­zonych wykon­aw­ców. Real­izu­je­my plany powoli i dokład­nie, tak aby wyk­luczyć ryzyko błę­du.

kam­er­alne sąsiedzt­wo domów jed­norodzin­nych w otulin­ie jezio­ra i lasu

nowoczes­na architek­tu­ra zgod­na z aktu­al­ny­mi tren­da­mi

najwyższej jakoś­ci mieszka­nia i domy — solidne, eko­log­iczne mate­ri­ały

zagospo­darowana przestrzeń inwest­y­cji z zarząd­cą

W ofer­cie posi­adamy aparta­men­ty jednopoziomowe
oraz domy dwupoziomowe.

Domy już od 325tys. i mieszkania od 245tys.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich

Bez­pieczny zakup bez finan­sowego ryzy­ka.

Zaufaj doświadczonemu
deweloperowi

Biuro sprzedaży domów:

Ekonomiczny Dom
Grudziądz, ul. Waryńskiego 189
tel. 887 88 44 88
biuro@ekonomiczny-dom.pl

Godziny otwar­cia:

Pon-Pt: 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 14:00

Osada Tarpno