Two­je i Twoich blis­kich

Mieszkania i domy
w pełni gotowe

Sprzeda­je­my budyn­ki, w których wszys­tkie prace zostały wyko­nane, dla których mamy doku­men­tację urzę­dową związaną z odbiorem koń­cowym, bez ryzy­ka kupowa­nia domów, których budowa nie została zakońc­zona.

Bezpieczny zakup bez
finansowego ryzyka

W trak­cie trwa­nia budowy nie pono­sisz żad­nych kosztów, za mieszkanie lub dom płacisz przy akcie notar­i­al­nym gdy dosta­jesz klucze do swoich “czterech kątów”.

Bezpieczny zakup bez
finansowego ryzyka

Budu­je­my korzys­ta­jąc z cer­ty­fikowanych mate­ri­ałów najwyższej jakoś­ci, dbamy o jakość i staran­ność wyko­na­nia, cen­imy zapał i zaan­gażowanie na każdym etapie prac, dlat­ego nie boimy się objąć gwarancją naszych mieszkań i domów.

Spokojna okolica

W sąsiedztwie jezio­ra Tarp­no, lasu, kam­er­al­nej zabu­dowy domów jed­norodzin­nych, z dala od hałaśli­wych ulic i terenów prze­mysłowych

Teren ogrodzony z bramą
na pilota

Dzię­ki temu na tere­nie całej inwest­y­cji Two­ja rodz­i­na może czuć się bez­piecznie, nikt poza mieszkań­ca­mi i ich gość­mi nie dostanie się do Osady Tarp­no