Eko­nom­iczny dom

Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, których połączyła pasja do budowania szczęścia.

Moc­no wierzymy w to, że nowoczesne osied­la powin­ny wyglą­dać tak jak te, które tworzymy. Każdą z inwest­y­cji real­izu­je­my swo­je marzenia i pomysły. Dlat­ego nasze budyn­ki zlokali­zowane są w atrak­cyjnych miejs­cach, a osied­la twor­zone są z myślą o mieszkań­cach. Odd­a­je­my budyn­ki, w których sami byśmy chęt­nie zamieszkali. Tworzymy osied­la, w których chcielibyśmy żyć. Jesteśmy pewni tego, co robimy i z tego powodu każdy z domów w Osadzie Tarp­no obję­ty jest pię­ci­o­let­nią gwarancją.

Zawsze staw­iamy na jakość. Budu­je­my z nowoczes­nych i eko­log­icznych mate­ri­ałów posi­ada­ją­cych cer­ty­fikaty. Zatrud­ni­amy sprawd­zonych wykon­aw­ców. Real­izu­je­my plany powoli i dokład­nie, tak aby wyk­luczyć ryzyko błę­du.

W naszej fir­mie wszys­tkie for­mal­noś­ci załatwisz szy­bko i sprawnie. Wiemy, jak poważną inwest­y­cją jest kup­no domu czy mieszka­nia. Z tego powodu u nas płat­ność za nieru­chomość real­i­zowana jest dopiero po zakończe­niu budowy. Dzię­ki temu kupu­jesz dom lub mieszkanie, które już pow­stały, a nie są dopiero w sferze planów. Bez obaw, że nie otrzy­masz kluczy do włas­nego domu albo opóźnienia w budowie zep­su­ją dłu­go planowaną przeprowadzkę.

Naszą fir­mę cechu­ją staran­ność i lojal­ność. Mamy grono zad­owolonych klien­tów, którzy nam zau­fali i cieszą się już życiem we włas­nym domu. Dołącz do nich.

Odwiedź nas, zapraszamy. Naprawdę miło byłoby Cię poznać