Prestiż w zasięgu Two­jej ręki

Wybierz idealny dom
lub mieszkanie

W ofer­cie posi­adamy aparta­men­ty jednopoziomowe oraz domy dwupoziomowe.

Domy już od 325tys. i mieszkania od 245tys.

 

Legenda

sprzedane rez­erwac­ja

Eko­nom­iczne, funkcjon­alne i eko­log­iczne
– takie są domy i mieszka­nia w Osadzie Tarp­no.

Najwyższa jakość i staranność
wykonania

Staw­iamy na jakość wyko­na­nia i eko­log­iczne w pełni bez­pieczne dla zdrowia człowieka i środowiska mate­ri­ały

ceram­iczne ściany Wiener­berg­er

dach pokry­ty mem­braną firmy
PROTAN

mate­ri­ały budowlane
renomowanych pro­du­cen­tów
posi­ada­jące cer­ty­fikaty jakoś­ci

Zapew­ni­amy kom­fort mieszka­nia i niskie kosz­ty utrzy­ma­nia

bezczyn­szowe

ogrze­wanie podło­gowe
we wszys­t­kich pomieszczeni­ach

wszys­tkie media doprowad­zone,
w tym światłowód

Dbamy o zagospo­darowanie przestrzeni całej inwest­y­cji

chod­ni­ki, ulice urząd­zone

oświ­etle­nie uliczne

nasad­zona zieleń

plac zabaw

siłow­n­ia zewnętrz­na

stre­fa ciszy i miejs­ca
do odpoczynku